වර්ෂ 2018 කහවත්ත ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන් සවිබල ගැන්වීමේ වැඩසටහන

කහවත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සමෘද්ධි  බැංකු සංගම් 02කි. මෙහි සමෘද්ධි  ප්‍රතිලාභ ලබන පවුල් ඒකක 4874 පමණ තිබේ. ඉන් ප්‍රතිලාභීන් 487 දෙනෙකු සවිබල ගැන්වීමට නියමිතය.

ඒ අනුව කහවත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය සඳහා වෙන් කර ඇති ප්‍රතිපාදන මුදල රු. 2,003,100.00කි. එම ප්‍රතිපාදන වලින්  කර්මාන්ත සංවර්ධනය සඳහා රු. 1,432,800.00/-/- ක්ද, අලෙවි සංවර්ධන වැඩසටහන සඳහා රු. 199500/- ක්ද ව්‍යවසායක පුහුණු සඳහා රු. 115,300.00/- කද මුදලක් වෙන් කර ඇත.

මෙහි පවතින සමාජ පරිසරය හා ආර්ථික වටපිටාව අනුව කර්මාන්ත සංවර්ධන හා අලෙවි සංවර්ධන වැඩසටහන අනුව පහත දැක්වෙන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සැලසුම් කර ඇත.

සමෘද්ධි  ප්‍රතිලාභීන් පවුල් 4 ක් සදහා අලෙවි සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ජංගම අලෙවි රථ 2 ක් රස කැවිලි හා බයිට් වර්ග අලෙවි කිරිම සදහාත් පොල්තෙල් නිෂ්පාදනය සදහා පොල්තෙල් මෝලක් දබුදු පිළිම නෙලීම සදහා ගෘහයක් ද ඉදිකර දීම සිදුවිය.

මීට අමතරවකාර්මාන්ත සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ප්‍රතිලාභින් 32 ක් සදහා ඇගලුම් කර්මාන්තයට අවශ්‍ය ජූකි මැෂින් ඕලෝක් මැෂින් පෙදරේරු කර්මාන්තයට අවශ්‍ය උපකරණ වඩු කර්මාන්තයට අවශ්‍ය උපකරණ වෑල්ඩින් කර්මාන්තයට අවශ්‍ය උපකරණ ආදීය ලබාදීම සිදුවිය.

ව්‍යාපාරික සංගමයටඅනුබද්ධව සිටින අය විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන ව්‍යාපෘති සදහා පුහුණු වැඩසටහන් 2 ක් ක්‍රියාත්මක විය.කරි මිශ්‍රණ පුහුණුව හා සාරි හැට්ට මැහුම් පුශුණුව වශයෙන් ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව සදහා කැටුව පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන ලදි.

News & Events

03
Sep2018
General Divisional Meeting

General Divisional Meeting

             ...

Scroll To Top