Division Name Designation Address

Telephone Number

Yainna scan0003 Mrs. G.M.S.Gajanayaka Registrar of Marriages Hapurudaniya, Kahawatta 071-6362118
Madalagama   S.M.D.I.Susanthi Samaranayaka Registrar of Marriages Amunukare janson,Endana,Kahawatta 071-6015119
Pannila scan0002 Mr. R.A.D.S. Ranathunga Registrar of Marriages Digandala, Demuwatha, Rakwana 071-0335266
Kalalella scan0001 1 Mrs. P.M.Wijesiri Menike Registrar of Marriages Bungiriya, Kahawatta 045-3451035

News & Events

03
Sep2018
General Divisional Meeting

General Divisional Meeting

             ...

Scroll To Top